Iratmintatár Általános Szerződési Feltételek


Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza az Iratmintatár mint Szolgáltató és az Igénylő közötti jogviszonyt a szerződéskötést megelőző ajánlati szakaszban, és a Regisztrált előfizető jogviszonyát. 

Jelen ÁSZF minden látogatóra és Regisztrált előfizetőre érvényes.

Szerződés nyelve: Magyar

1. Szolgáltató neve és adatai

Cég megnevezése: Bódi György
Székhelye: 512 Leagrave road, Luton. United Kingdom LU31RH
Banki adatok: 206182 33417174 Barclays Bank

2. Ügyfélszolgálat elérhetősége

info@iratmintatar.info

3. Az iratmintatár portál szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei

A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető részéről, hogy rendelkezzen megfelelő Internet szolgáltatás-hozzáféréssel és megfelelő végberendezéssel (pl.: Laptop), minimum MS Word 2003 vagy más RTF (pl.: WritePad) fájl típus olvasására alkalmas szoftverrel és azt futtatni képes operációs rendszerrel.

4. A szolgáltatás igénybevételének módja

Az Előfizető a http://www.iratmintatar.info/termek/iratmintatar-elofizetes/ oldalon található űrlap kitöltésével megküldi az Iratmintatár részére nevét (vezeték és keresztnév), munkakörét, a szolgáltatásra előfizető vállalkozás megnevezését, adószámát, székhely címét, telefon és email címét.

A regisztráció a szolgáltatás megrendelésének minősül, az Előfizető a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő és tényleges adatokat megadni, a regisztráció során megadott téves, vagy nem megfelelő adatok alapján kiállított számláért az Iratmintatár nem vállal felelősséget.

A regisztrációt követően a regisztráció során megadott email címre elektronikus díjbekérőt küld a Iratmintatár, mely alapján az éves előfizetési díjat a díjbekérőben megadott számlaszámra köteles 5 munkanapon belül az előfizető átutalni.

Az összeg beérkezésének napjával az Iratmintatár aktiválja az előfizető felhasználói profilját, melyet az email cím, mint felhasználónév és a regisztráció során előre megadott jelszóval lehet használni.

A regisztrációt követően, de még a számla kiegyenlítését megelőzően a szolgáltatás írásban lemondható, azonban minden ilyen esetben az Iratmintatár 0,-Ft technikai díjat nem számol fel.

Az összeg beérkezésének napjával az Iratmintatár számlát állít ki az előfizetésről, melyet elektronikusan (pdf formátum). Az Iratmintatár portál előfizetése éves, melynek lejártát megelőzően a Iratmintatár e-mailben tájékoztatja az előfizetőt a szolgáltatás lejártáról. Az írásos tájékoztató melléklete a következő éves előfizetés díjbekérője, melyben szereplő összeg kiegyenlítésével az előfizető újabb egy éven keresztül jogosult az Iratmintatár portál szolgáltatásaira.

Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát másnak nem engedheti át.

Az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után elfogadja, hogy az Iratmintatár munkaügyi hírlevelet küldjön a legfrissebb iratmintákról, szakmai hírekről. Továbbá az Iratmintatár lehetőséget nyújt a hirdetés fogadásról való egyszerű leiratkozásra.

Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető jogokat egészében vagy részben harmadik személyre ruházza át.

Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván vagy titkos kódján keresztül történik.

Iratmintatár köteles az Előfizető jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. Iratmintatár az Előfizető jelszavát csak kérésre és csak az előfizetővel közli, annak azonosítását követően. Minden személyes adatot az Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli az Iratmintatár.

5. A hibabejelentő szolgáltatás használatának feltételei és folyamatai

Iratmintatár hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetőségű, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos.

Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Előfizető a jelen ÁSZF-nek megfelelően érvényes előfizetéssel rendelkezik. 

Az Iratmintatár kizárja a következő eseteket a Hibák és Felelősség köréből és az azzal kapcsolatos kötelezettségek alól:

Az üzleti haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbemaradásából, az adatvesztésből vagy a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért. A fenti rendelkezések akkor is érvényben maradnak, ha az Iratmintatárat vagy valamely beszállítóját, társvállalatát vagy ügynökét tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről, illetve, ha a részükről hiba, vétség (a hanyagságot is beleértve), közvetlen vagy a termékre vonatkozó felelősség, megtévesztés vagy egyéb ok merül fel. 

Az Iratmintatár köteles ügyfélszolgálatot működtetni, ahol az Előfizető közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását.

Hibabejelentés folyamata:

A szolgáltatással, számlázással kapcsolatos észrevételt, hibabejelentést az info@iratmintatar.info email címen fogadja az Iratmintatár, melyre 72 órán belül válaszol.

A hibabejelentésnek tartalmaznia kell:

– Előfizető nevét,
– Előfizetői e-mail címet és telefonszámát,
– a hibajelenség leírását,
– a hibajelenség tapasztalásának utolsó időpontját.

Az Iratmintatár köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. Az Iratmintatár-nak a hibabejelentést az Előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie.

6. Az Előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei

Amennyiben az Előfizető:szándékosan megosztja saját hozzáférési adatait másokkal, műszaki rendellenességet okoz, bármilyen olyan cselekményt követ el az Iratmintatár által üzemeltetett Iratmintatár portál irányban, ami a Iratmintatár számára kár veszélyt okozhat.

7. Szolgáltatásrendelkezésre állása

Az Iratmintatár biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás éves 99% rendelkezésre állását (számítási módja: hibás időszak ideje osztva az összes karbantartási idő nélküli idővel).

A fenti értékeket Iratmintatár a hibajegyek összesítéséből az Iratmintatár-nak felróhatóan rendellenes szünetelések alapján számítja.

A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés:
– az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt,
– vis maior miatt történt,
– Iratmintatár érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve
– az előfizetői szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.

8. Iratmintatár portál tartalma és linkelése

Az Iratmintatár portálon található tartalom az Iratmintatár szellemi tulajdonát képezi és az Iratmintatár előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. Az Iratmintatár portál előfizetés alapján letölthető dokumentumait Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Iratmintatár portálról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak az Iratmintatár -ral kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag ar Iratmintatár -ral szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén az Iratmintatár a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti. 

Az oldalhoz tatozó blog bejegyzések és azokra adott kérdések és válaszok a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készültek, melyek nem minősülnek jogi tanácsadásnak.

9. Felelősség kizárása

Az Iratmintatár portálak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az Iratmintatár portálon hozzáférhető tartalom (ideértve az Iratmintatár portál működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az Iratmintatár által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az Iratmintatár nem felel. Az Iratmintatár portálon nyújtott tanácsadási szolgáltatások kizárólag figyelemfelkeltőek és nem teljes körűek és azok bármilyen következményeiért az Iratmintatár és a tanácsadást végző személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt az Iratmintatár portál használatán túl – konzultáljon szakértővel, az Iratmintatár portálon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik. 

Az Iratmintatár portál harmadik személyek által üzemeltetett Iratmintatár portálakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Iratmintatár tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja az Iratmintatár portálról. Ezen felül az Iratmintatár az általa használt linkek illetve az általuk lehívható Iratmintatár portálak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. 

Az oldalakon szereplő információk kizárólag tanácsadó jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak ezért az együttműködő partnerek és a jogászok nem tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a weboldal nem megfelelő értelmezéséből, használatából, működéséből (pl.: üzemzavar, rendszerhiba), az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából (vírus, illetéktelen behatoló) vagy más hasonló okból származnak.

A szerzők nem vállalnak felelősséget az itt megfogalmazottak helytelen felhasználásából eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért. A gépelési, tördelési, nyelvhelyességi és egyéb hibákért ezúton is elnézést kérünk!

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A weboldalon található információk megbízhatónak tekinthetőek, azonban pontosságuk vagy teljeségük nem szavatolható, jogszabályváltozások miatt előfordulhat, hogy a honlapon nem hatályos információk állnak az ügyfelek rendelkezésére, ezt folyamatos ellenőrzéssel próbáljuk kiküszöbölni. A weboldalon található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.

Az oldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az együttműködő partnerek minden felelősséget kizárnak. Az oldal üzemeltetői fenntartják a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. Az oldalon található külső hivatkozások (link) követésével letöltött tartalom nem áll az oldal fenntartójának befolyása alatt, így ezek tartalmáért az oldal fenntartója kizárja felelősségét.

A honlapon szereplő tájékoztatók és információk nem minősülnek konkrét ügyben adott munkajogi, pénzügyi, cégjogi, társadalombiztosítási, illetve egyéb üzleti tanácsnak. A szerzők nem vállalnak semmilyen felelősséget az itt megfogalmazottak és az e-mailben, online megküldött válaszok helytelen felhasználásából eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szolgáltatás keretében kapott tanácsadás mindig aktuálisan a feltett kérdésekre, illetve konkrét helyzetekre vonatkozik. A kapott válaszok nem minősülnek jogi állásfoglalásnak, sem hiteles jogértelmezésnek. A szolgáltatások az ügyfél kérdése nyomán adható jogi információk és a kérdés időpontjában hatályok jogszabályok alapján kialakított személyes, illetve tájékoztató tanácsadásnak minősülnek, ezért nem javasoljuk ilyen információk birtokában további lépések foganatosítását, illetve ezen információk ellenőrzés nélküli későbbi felhasználását. 


10. Egyéb rendelkezések

Az Iratmintatár fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A szolgáltatás megjelenítése során felhasznált képek és információk jogvédelem alatt állnak, minden további felhasználás az Iratmintatár, mint jogtulajdonos írásbeli felhatalmazásához kötött.